Død, begravet – og genfundet, Ribe 2008

DØD, BEGRAVET – OG GENFUNDET

Middelalderarkæologisk Metodenetværk

Ribes Vikinger

25.-26. februar 2008

De sidste år er der udført en del større undersøgelser af kirkegårde, og som arkæologer udfordres vi af spørgsmål om fortolkning, registrering, bearbejdning og etik. På dette seminar vil vi belyse døden og den døde i middelalder og nyere tid i en tværfaglig kontekst. Hvilke forestillinger har man haft om døden og sit eftermæle? Hvordan var den kristne liturgi og begravelsespraksis? Hvordan har disse tanker materialiseret sig i nutiden? Og hvordan dokumenterer og sikrer vi sporerne for eftertiden?

MANDAG: DØD, BEGRAVET…

10.00-10.45 Indkvartering, kaffe og rundstykker på Danhostel Ribe

10.30-11.00 Modtagelse på Ribes Vikinger

11.00 Introduktion v. Metodenetværkets koordineringsgruppe

Lektor Mette Svart Kristiansen, Afdeling for Middelalder- og Renæssancearkæologi, Aarhus Universitet

11.15 Kviksølv i middelalderlige knogler

Lektor, dr.scient., Kaare Lund Rasmussen, Institut for Fysik og Kemi, Syddansk Universitet

Middelalderens klostre var hjemsted for det meste af den akademiske aktivitet i Danmark fra midten af 1200-tallet til reformationen i 1536. Nogle af klostrene havde også en afdeling, der fungerede som hospital, hvor syge mennesker blev behandlet og plejet. Syfilis forekom formodentlig første gang kort tid efter Columbus’ opdagelse af Amerika i 1492, og vi ved fra skriftlige kilder, at man anvendte kviksølvpræparater til behandling af syfilis i senmiddelalderen. Det har imidlertid indtil nu været uvist, om man også anvendte kviksølv i tidlig middelalder, hvor spedalskhed var den dominerende sygdom. I foredraget vil det blive beskrevet, hvorledes vi ved hjælp af måling af kviksølv på middelalderlige knogler kan kaste lys over disse forhold.

12.15 Døden i billedkunsten, 1100-1600

Lektor Hans Jørgen Frederiksen, Afdeling for Kunsthistorie, Aarhus Universitet

En oversigt over hovedsageligt teologisk relaterede udviklingstendenser i dødsopfattelsen, som de kommer til udtryk fortrinsvis i dansk middelalderlig og tidlig efterreformatorisk billedkunst. Nogle af oplæggets billedeksempler hentes fra gravkunsten, men der bliver også inddraget eksempler fra altertavlernes og kalkmaleriernes skildringer af død i bibelsk og legendemæssig sammenhæng samt fremstillinger af dødslejer, dom, frelse og fortabelse.

13.15-14.45 Frokost på Danhostel Ribe

14.45 Den gode død. Religiøse forestillinger, liturgisk håndtering og materiel betydning

Ph.d.-stipendiat Martin Wangsgaard Jürgensen, Danmarks Grundforskningsfonds Center for Studiet af Kulturarven fra Middelalderens Ritualer, Københavns Universitet

I middelalderen var idéen om den gode død eller kunsten at dø, som det også blev kaldt, et emne, der optog teologer såvel som lægfolk. Faktisk kunne der opstilles en stribe konkrete krav, der burde opfyldes, hvis døden skulle karakteriseres som vellykket. I takt med at tanken om Skærsilden for alvor vant indpas i den religiøse forestillingsverden, øgedes kravene til døden i stadigt højere grad. Der udviklede sig en rig og kompleks serie liturgiske ritualer omkring døden, der i hvert fald i idealtilfældet begyndte i sygesengen og først fandt sin afslutning længe efter, liget blev jordet. Ved bredt at skitsere udviklingen i riterne fra død til gravlæggelse gennem middelalderen og tiden efter reformationen er det således muligt at få et indblik i den store mentale såvel som materielle investering, der lå i døden.

15.45-16.00 Eftermiddagskaffe

16.00 Grav, rum og erindring. Konstruktion af status, køn og identitet i middelalderens og nyere tids begravelser

Redaktør Birgitte Bøggild Johannsen, Danmarks Kirker, Nationalmuseet

I de seneste årtier har døds- og erindringsforskningen fået en helt central placering inden for kulturvidenskaberne, både nationalt og internationalt. Nye spørgsmål er blevet rejst, og alternative metodiske tilgange fra andre fagdiscipliner har givet anledning til en reformulering af velkendte problemkomplekser. I en arkæologisk og materialhistorisk kontekst kan det bl.a. være relevant at genoverveje, hvordan begravelsernes udformning, rumlige placering og senere bevaring (eller ødelæggelse) er blevet anvendt som parametre for skiftende epoker, grupper og enkeltindividers konstruktion af status, køn og identitet.

17.00-17.30 Udgravning af humane skeletter – nye metoder og synspunkter

Arkæolog Lone Seeberg Jensen, Horsens historiske Museum

I løbet af 2007 har fire arkæologer udarbejdet Vejledning i udgravning af humane skeletter. I oplægget præsenteres baggrunden og formålet med vejledningen. Vejledningen indeholder udgravningstekniske anbefalinger i forhold til blandt andet udgravning og registrering af humane skeletter, der ligeledes kommenteres i præsentationen.

17.30-17.45 Opsamlende diskussion

17.45-19.30 Middag på Danhostel Ribe

NYT FRA FRONTEN

Kaffe

19.30 Klosterbakken i Odense

Museumsinspektør Marianne Goral Krogh, Nyborg og Omegns Museer

Gennem flere kampagner i 1998 og 2000 udgravedes et stort antal begravelser på den tidligere kirkegård ved Skt. Knuds kirke i Odense. De ældste gik tilbage til slutningen af 1000-tallet, mens de yngste var fra lige før kirkegårdens nedlæggelse i begyndelsen af 1800-tallet. I størstedelen af gravene fandtes ingen daterende fund, og muligheden for stratigrafiske iagttagelser var meget ringe. Der blev således som et forsøg set på, i hvilken udstrækning begravelsesdybde og datering kunne hænge sammen.

19.55 Dér, hvor mennesker træder stier, begraver man ikke sine døde!

Arkæolog Christopher Grønfeldt Petersen, Horsens historiske Museum

Den eftermiddelalderlige kirkegårdstopografi ved Horsens Klosterkirke. Hvad ca. 200 begravelser viste om regulering af gravstedernes placering, familiebegravelser og begravelsesskikke på den eftermiddelalderlige kirkegård – samt de mange genstande vedlagt de døde.

20.20 Grave og gravskik i det norrøne område

Ph.d.-stipendiat Poul Baltzer Heide og ph.d.-stipendiat Mogens Skaaning Høegsberg, Afdeling for Middelalder- og Renæssancearkæologi, Aarhus Universitet

Alle kendte norrøne begravelser fra Grønland er fra kristne kirkegårde, om end en enkelt måske ikke tilhørte en kristen mand. Men der gælder forhold i det fjerne land, som har tvunget dets indbyggere til at bruge alternative løsninger i forbindelse med begravelsen og etableringen af eftermælet efter deres døde. Vi finder fx massebegravelser, genbegravelser og nogle mindesmærker – ikke kun over, men også i jorden.

20.50 Tæt på eller langt væk

Arkæolog Annemette Kjærgård, Horsens historiske Museum

En sammenligning af gravskik på kirkegårdene Tirup og Sejet ved Horsens godt 7 km fra hinanden.

21.15- fri leg

TIRSDAG: … – OG GENFUNDET

8.00-9.00 Morgenmad på Danhostel Ribe

9.00 Moderne begravelsespraksis

Graver Jeppe Engel, Ribe Domkirke

Rundvisning på kirkegården til Ribe Domkirke.

9.55 Kirkegårdens topografi

Antikvar Jakob Kieffer-Olsen, Den Antikvariske Samling i Ribe

Med udgangspunkt i kirkegården som det samlende element for såvel kirkens hus som begravelserne ses på elementer som størrelse, afgrænsning, stedfasthed, kirkens placering, begravelsesstrukturen, social topografi, kønsadskillelse m.v. Tiden vil også være en vigtig faktor i forhold til forandringer og brydningstider. Regionale forskelle eller mangel på samme vil blive berørt.

10.50-11.10 Kaffe

11.10 Patologiske knogleforandringer i humane skeletter

Stud. scient. Dorthe Pedersen, ADBOU, Syddansk Universitet, Odense

Patologiske forandringer som følge af bl.a. infektionssygdommene syfilis, spedalskhed, tuberkulose og den nylig erkendte patologisk tilstand Fokal Osteolytisk Syndrom (FOS) sætter sine spor i humane skeletter. Disse patologiske forandringer præsenteres og de problemstillinger der kan forekomme i forbindelse med udgravningen af skeletter med patologi diskuteres.

12.05 Forestillinger om døden: en biologisk-antropologisk vinkel

Lektor Niels Lynnerup, Antropologisk Laboratorium, Københavns Universitet

Igennem tiderne har der været mange holdninger til afdøde, ikke mindst i forbindelse med arkæologiske udgravninger. Foredraget omhandler en række centrale etiske og naturvidenskabelige temaer (blandt andet isotop- og DNA-analyse) med eksempler fra for eksempel udgravning af materiale fra nyere tid og udstilling af moselig.

13.00-14.00 Frokost på Danhostel Ribe

Kaffe

14.00 Etik og udgravning af nyere tids skeletter

Lektor Pia Bennike, Antropologisk Laboratorium, Københavns Universitet

Udgravninger og undersøgelser fra nyere tids kirkegårde med eksempler fra Holstebro og København.

14.45 Etik og udgravning af nyere tids skeletter – et arkæologisk perspektiv

Museumsinspektør Len Høst-Madsen, Københavns Bymuseum

Københavns Bymuseums tiltag i forbindelse med udgravning af nyere tids skeletter – primært forud for Metrogravningerne. Faglige og etiske overvejelser samt håndtering af pressen.

15.15-16.00 Afrunding. Næste mødes tema

TILMELDING

Mødet afholdes fra den 25. til den 26. februar 2008 på Ribe Vandrerhjem, Sct. Peders Gade 16, 6760 Ribe

Tilmelding skal ske senest den 20. januar 2008 til Mette Højmark Søvsø på

mhs@asr-ribe.dk

Beløbet bedes indbetalt samtidig med tilmelding til Metodenetværkets konto i Salling bank: Reg.nr. 7890, konto nr. 1229365.

Der er forskellige muligheder for tilmelding:

Pris tilbud 1:

Mødedeltagelse, kost og overnatning i 3-4 personers værelse, 25.- 26. februar i alt 958 kr

Tillæg for overnatning i 2 personers værelse 75 kr, i alt 1033 kr

Tillæg for overnatning på eneværelse 200 kr, i alt 1158 kr

Pris tilbud 2:

Mødedeltagelse og kost mandag den 25. januar, i alt 484 kr

Pris tilbud 3:

Mødedeltagelse og kost tirsdag den 26. februar, i alt 304 kr

Pris tilbud 4:

Mødedeltagelse (med kaffe og kage), ialt 50 kr

Husk at angive, om du er vegetar

WordPress Themes