Kulturlandskabet – Metoder til analyse og fortolkning. Torsminde 2002

KULTURLANDSKABET – METODER TIL ANALYSE OG FORTOLKNING

2-dages seminar d. 28. og 29. oktober 2002 på Strandingsmuseet St. George Marinarkæologisk Center Torsminde

Klik på de enkelte seminarer for at få referatet

Program

Mandag den 28. oktober 2002:

10.00-11.00

Indkvartering og kaffe

11.00-11.30

Velkomst

v/ Lars Froberg Mortensen, mus.insp. Strandingsmuseet St. George

11.30-12.15

Betragtninger over en historikers metoder i arbejdet med kulturlandskabet.

v/ Per Grau Møller, lektor, centerleder for Center for Strategiske Studier i Kulturmiljø, Natur og Landskabshistorie

Indlægget vil lægge vægt på, hvorledes man med udgangspunkt i historiske kort kan anvende retrospektive metoder og GIS-programmer til at arbejde med udviklingen i landskabets historie, både i nyere tid og i middelalder. I forskningscentret Foranderlige Landskaber arbejdedes tværfagligt med landskabet, men væsentligst ud fra et strategisk sigte.

12.30-13.30

Frokost og valg til koordineringsgruppen for Middelalderarkæologisk Metodenetværk

13.30-14.15

Chr. V´s matrikel

v/ Jørgen Rydén Rømer, lektor, cand.scient., Hasseris Gymnasium

Indlægget vil kort gennemgå Chr. V´s matrikel og vise hvordan materialet kan bruges til at belyse det danske kulturlandskab omkring 1700 gennem landskabsrekonstruktioner m.m. Mulighederne for brug af materialet til retrospektive studier af middelalderens kulturlandskab vil blive diskuteret.

14.15-14.45

Indmark, udmark og vildmark. Forsøg med kortlægning af arealanvendelsen i det 1. årtusinde

v/ Jytte Ringtved, lektor, Ph.d., Forhistorisk Arkæologi, Århus Universitet

I indlægget gennemgås kilderne til en generaliseret landskabsrekonstruktion baseret på grove arealkategorier. Det er en tværvidenskabelig tilgang, der inddrager arkæologi, historiske kort, stednavne og forskellige jordbundsdata. Resultatet vises i 2 udvalgte områder; Bjerringbro/Hvorslev samt området ved Tåstrup Sø i Østjylland. Implikationerne for en landskabskarakteristik / en bygdeinddeling berøres.

14.45-15.15

Bonitetsmønstret – en landskabelig palimpsest

v/ Charlotte Fabech, lektor, Ph.d., Forhistorisk Arkæologi, Aarhus Universitet

Jordens kulturbonitet spejler hvor længe og hvor intensivt, den har været gødsket. Derved kan bonitetsmønstret give udsagn om bebyggelsesudviklingen gennem de sidste 2500 år. I en diskussion af torpekspansionen 700-1200 – en udskiftningsform der gav mulighed for en intensivering af agerbruget – vil indlægget vise nye anvendelsesmåder for boniteter.

15.15-15.45

Kaffe

15.45-16.15

Det ældre danske kortgrundlag

v/ Peter Korsgård, Kort & Matrikelstyrelsen

De ældre danske kortgrundlag, navnlig Videnskabernes Selskabs kort og udskiftnings-/matrikelkortene, rummer en række problemer for brugeren. Indlægget vil – med fokus på kulturlandskabet – sætte fokus på kortenes kvalitet som informationskilde. Desuden vil jeg komme ind på mere principielle problemer med kort som kilde, i det omfang der er plads inden for tiden.

16.15-16.45

Lokalisering af jernalderens og middelalderens landbebyggelse forud for anlægsarbejder

v/ Mogens Bo Henriksen, mus.insp., Odense Bys Museer

Markrekognoscering har traditionelt været anvendt som inventeringsmetode forud for anlægsarbejder, og på baggrund af afsøgningens resultater er prøvegravninger og siden egentlige udgravninger budgetteret, planlagt og gennemført. I de sidste knap 20 år er der ved flere lejligheder fremlagt dokumentation for metodens utilstrækkelighed – især i forbindelse med lokalisering af bebyggelser fra sen jernalder, vikingetid og tidlig middelalder. På trods heraf anvendes rekognoscering stadig i stor stil som arkæologisk forundersøgelsesmetode i Danmark. Der kan imidlertid argumenteres for, at man ved en kombination af andre metoder (f.eks. landskabsanalyser, fosforsyrekartering, detektorafsøgning m.m.) kan opnå langt bedre resultater. Ingen af disse redskaber erstatter dog en systematisk prøvegravning, og det er udviklingen af denne metode frem for noget, der kan give nye resultater – og rationalisere feltarbejdet

16.45-17.15

Digitale original 1 kort. Kulturlandskabet omkring 1800 som en kilde for arkæologien.

v/ Ib Radoor, landmåler, Moesgaard Museum og Dorthe Haahr Kristiansen, specialestuderende, Middelalderarkæologi, Århus Universitet

I regi af Moesgård Museum pågår der en bearbejdning af original 1 kort, også kendt som udskiftningskort. Museet har i relation til konkrete opgaver ønsket at undersøge netop dette kortformats muligheder som prognoseværktøj. I indlægget vil disse kort blive nærmere præsenteret, og der vil blive redegjort for GIS-bearbejdningen samt for de foreløbige resultater.

17.15-17.45

Veje i kulturlandskabet

v/ Mette Busch, Ph.d. stipendiat, Syddansk Universitet og Nationalmuseet

Metoder og bearbejdningsformer brugt ved udarbejdelsen af et hovedfagsspeciale om landfærdslen i Jylland i perioden 950-1550. Indsamling af arkæologisk materiale om undersøgte vej- og broanlæg, benyttelse af skriftlige kilder og beretninger samt anvendelse af kortmateriale, topografiske og geologiske undersøgelser ved analyser af landskabets udformning i ældre tid med det formål at påvise mulige færdselsveje.

17.45-18.15

Runesten og kulturlandskabet

v/ Gunhild Øeby Nielsen, Ph.d.stipendiat, Afdeling for Middelalderarkæologi, Århus Universitet

I mit ph.d. projekt om runesten og deres oprindelige placering i landskabet samt deres sekundære anvendelse i kirkerne inddrages kulturlandskabet på især to måder: 1. I en vurdering af runestenenes oprindelige “scene” er det nødvendigt i en vis udstrækning at rekonstruere det omgivende kulturlandskab omkring år 1000. Kilderne til dette er arkæologiske fund, stednavne, gamle kort og lign. 2. Vikingetidens og den tidlige middelalders landskabsopfattelse – eller mentale landskab, om man vil – inddrages for at indkredse det budskab, runestenenes placering og måske også genanvendelse havde.

18.30

Middag

Tirsdag den 29. oktober 2002:

08.00-09.00

Morgenmad

09.00-12.00

Ekskursion (i egne biler)

Ekskursionen foregår i Ulfborg herred og tager sit udgangspunkt i publikationen “Hav og Hede”. Vi skal under ledelse af bl.a. medarbejdere fra Ringkøbing Museum besøge lokaliteter, der blev behandlet i dette kulturlandskabsprojekt.

12.30-13.30

Frokost

13.30-15.00

Ringkøbing Museums medarbejdere fortæller om metoder og resultater. En repræsentant fra Ringkøbing Amt, Ingeborg Svennevig, vil fortælle om amtets kulturlandskabs politik.

I Ringkjøbing Amt har vi i samarbejde med det regionale kulturmiljøråd forsøgt at strække regionplanlægningen så langt vi kunne for at inddrage kulturmiljøet på en tilstrækkelig dynamisk måde. Kulturmiljø drejer sig dels om kulturhistorien i landskabet; men i lige så høj grad om “landskabets identitet”. Amt og kulturmiljøråd vil i samarbejde med de lokalhistoriske museer og med regionens befolkning forsøge at få udpeget de rette kulturmiljø-områder og få fastsat retningslinier for dem. Foreløbig arbejder vi med en overordnet skelnen imellem de fagligt udpegede områder og “identitetsområderne” (arbejdstitel!). Mellem de fagligt udpegede områder skelner vi igen imellem de arkæologiske, de historiske og de arkitektoniske områder, disse tre typer kræver forskellige retningslinier I regionplanen, men kan sagtens være sammenfaldende i landskabet

15.00-15.30

Kaffe

15.30

Afrejse

Praktiske oplysninger:

Transport: Det er praktisk taget umuligt at komme til Torsminde via offentlige transportmidler, og idet der ydermere skal anvendes privatbiler i forbindelse med ekskursionen tirsdag formiddag, er det formålstjenligt at arrangere fælles transport. Der kan koordineres transport ved tilmelding på tlf. 89427284 / 21774177.

Overnatning: Der er forskellige muligheder for overnatning. Hvis du ønsker at bestille værelse på vandrerhjemmet kan du kontakte Lars Froberg Mortensen på post@strandingsmuseum.dk eller på tlf. 97497366. Alternativt stiller museet rum til rådighed, hvor du kan overnatte, hvis du medbringer madras m.v.

Pris og tilmelding: Arrangementet, som indbefatter mødegebyr, kaffe og kage, morgenmad, 2 x frokost samt middag koster i alt 300 kr. Pengene bedes indbetalt senest den 14. oktober på konto med reg.nr. 1927, kontonr. 4371257549. (Husk at anføre dit navn ved betaling). Tilmelding sker ligeledes senest den 14. oktober på enten email, telefon eller post til: Janne Fruergaard Sørensen, Universitetsparken, kollegie 6, 3., vær. 284, 8000 Aarhus C. 89427284 /21774177 jannefrus@hotmail.com

WordPress Themes