Truede bygninger fra fra renæssance og nyere tid. Den Gamle By, Århus (2009)

TRUEDE BYGNINGER FRA RENÆSSANCE OG NYERE TID.

PRÆMISSER, PRAKSIS OG POTENTIALE

Middelalderarkæologisk Metodenetværk

Den Gamle By i Århus, Helsingør Theater Fredag d. 6. marts 2009

Vi har i landet en større masse af ældre bygninger, som fra tid til anden berøres af mere eller mindre omfattende forandringer eller endda nedrivning. I de senere år er der set eksempler på nedrivninger af bevaringsværdige bygninger fra renæssance og nyere tid, og det giver anledning til afklaring af en række spørgsmål omkring præmisser og praksis på området: Hvordan er lovgivningens rammer og forvaltningen heraf, både før og under et indgreb? I hvilket omfang og hvordan går museerne ind i byggesagerne og foretager eventuelt bygningsundersøgelser? Hvordan er den konkrete praksis for det antikvariske arbejde og hvordan dokumenteres det? Og hvilke standarder for forvaltning og praksis kan vi ønske for håndtering af bygningsmassen i fremtiden?

8.30-9.30 Ankomst, morgenkaffe og rundstykker i Møllestuen og indskrivning i foyer til Helsingør Theater

9.30-9.40 Velkomst v. Metodenetværket og Den Gamle By v. Niels Meyer, bygningschef i Den Gamle By

9.40-10.10 Lovgivningens rammer, muligheder og begrænsninger for undersøgelse og dokumentation af nedrivningstruede bygninger fra Renæssance og Nyere Tid (Pdf-fil, 1,5 mb).

v. Henrik Jarl, kontorchef i KUAS

10.10-10.30 Diskussion

10.30-10.50 Registrering af nedrivningstruede bygninger i Haderslev (Pdf-fil, 2,6 mb).

v. Flemming Sørensen, arkitekt, Museum Sønderjyllands sekretariat ved afdelingen for Bygningsvedligeholdelse og anlæg.

Ved Museum Sønderjylland koordineres arbejdet med kapitel 8 arbejdet af Bygningskulturelt Kontor. Baggrunden for oprettelsen af kontoret i 2008 beskrives, ligesom omfanget af det daglige arbejde. Dette arbejde har ikke samme muligheder for økonomisk støtte som indenfor arkæologien, og besigtigelser, beskrivelser og eventuelle opmålinger skal finansieres af det enkelte museum, hvilket sætter grænser for dybden af registreringen. Praksis for journalisering og registrering præsenteres, og refleksioner omkring satsningsområder, prioriteringer af bredde versus dybdegående enkeltstudier, anvendelse af arkivalske og etnologiske studier diskuteres.

10.50-11.00 Diskussion

11.00-11.30 Dokumentation og flytning af bygninger til Den Gamle By

v. Erik Bjerre Fisker, bygningsarkæolog, Den Gamle By

I forbindelse med opbygningen af ”Den Moderne By” i Den Gamle By skal der hentes adskillige huse hjem til formålet. Det er tænkt, at bygningerne i tid skal spænde fra ca. 1880 til 1940 og danne et brokvarter formidlet i 1927 og 1974. Forud for flytningen gennemgår bygningerne en grundig opmåling og dokumentation både for at kunne genrejses, men også for at opfange den historie, bygningerne gemmer. Der vil blive fortalt om, hvordan vi opmåler og dokumenterer, men også om selve processen at flytte et hus.

11.30-11.50 Diskussion

11.50-12.30 Frokost

12.30-13.00 Algade 9 i Aalborg – nedrivningen af et bindingsværkshus fra 157 (Pdf-fil 2,4 mb)

v. Christian Vrængmose Jensen, arkæolog, Stig Bergmann Møller, Aalborg Historiske Museum

Hvorfor tillader planmyndigheden nedrivninger af byens gamle bindingsværkshuse? Hvad har museet gjort for at påvirke beslutningsprocessen, og hvad kan det gøre i en fremtidig sag? Da SAVE-undersøgelsen tydeligvis er utilstrækkelig og fejlagtig i denne sammenhæng, har museets første skridt været at få udarbejdet en registrant over byens resterende, gamle huse. Hvordan får man herefter mest effektivt formidlet byens historiske huse ind i folks bevidsthed, således at der skabes et bymiljø, hvor de gamle huse er attraktive? Flere initiativer er undervejs i denne retning. Endelig skal det vises, hvad der i den konkrete sag er gjort i registreringssammenhæng. Dette i en situation, hvor arkæologen allernådigst må bede om overhovedet at få adgang til bygningen under nedrivning. Kan der i fremtiden skabes et juridisk og økonomisk grundlag, der kan afføde en egentlig opmåling og bygningsarkæologisk undersøgelse i lignende sager?

13.00-13.30 Søndergade 29 i Horsens (Pdf-fil 3,7 mb)

v. Annette Hoff, museumsinspektør og Frederik Callesen, arkæolog, Horsens Museum

Om opmåling og undersøgelse af et nedrivningstruet bindingsværkshus i det middelalderlige Horsens. I indlægget redegøres for de forskellige tiltag, de blev gjort, da museet blev gjort bekendt med den forestående nedrivning af bygningen. Forskellige strategier i agerendet med bygherre og ejer eksemplificeres og diskuteres. Fordele og ulemper ved bygningsopmåling i form af fotogrametrisk opmåling med brug af opretning af digitale fotos i Airphoto diskuteres.

13.30-14.00 Ørslev Kloster. Dokumentationen af en mindre synlig nedrivningstrussel. Hverdagens forfald og destruktion.

v. Garry Keyes, Ørslev Kloster

Alle bygninger er nedrivningstruede, idet alle materialer nedbrydes konstant af tid og brug. En omfattende undersøgelse og restaurering af Ørslev Kloster siden 2005 har fremhævet dels hvor destruktive selv mindre ombygninger og almindelig vedligeholdelse kan være for en fredet bygningsværk uden en medfølgende grundig dokumentation forud for og under arbejdets udførelse. Restaureringen blev indledt med et krav om en total dokumentation fra bygherrens side og har udfordret arbejdsmetoden, men har medført en meget værdifuld og detaljeret vidensressource, som udgør grundlaget i restaureringen og vedligeholdelsen af anlæggets kulturhistoriske værdier.

14.00-14.30 Kaffe

14.30-15.00 Fremtidens standarder for bygningsregistrering og praksis (Pdf-fil 1,3 mb)

Thomas Bertelsen, redaktør på Danmarks Kirker, Nationalmuseet

I Danmark er der fra kulturhistorisk side stor fokus på vores historiske bygningsmasse men alligevel må en betydelig andel betragtes som stærkt truet. Mindre indgreb og reparationer kan på overfladen virke harmløse men medfører på lang sigt uoprettelige ødelæggelser, som opdages tilfældigt og ofte alt for sent. Sådanne ”stille indgreb” er vanskelige at føre tilsyn med, men i flere af vore nabolande er det i nogen grad lykkedes at forebygge problemerne. Midlerne er mangesidede men tager i høj grad udgangspunkt i målrettede uddannelser og et øget samarbejde mellem byggeriets involverede parter, og netop disse forhold har også afgørende betydning for udviklingen og udførelsen af det øvrige arbejde, der herhjemme udføres i tilknytning til historiske bygninger.

13.00-15.30 Afsluttende diskussion, næste møde

15.30-16.30 Rundvisning i Den Gamle By.

Niels Meyer, Bygningschef og leder af Tegnestuen, Den Gamle By

WordPress Themes